Protsess

Renoveerimise
PROTSESS

Allpool on kirjeldatud üldine renoveerimiprotsess. Kindlasti võib esineda erisusi tingutuna erinevatest asjaoludest aga üldjuhul näeb kortermaja renoveerimisprotsess alljärgnev välja.

OTSUS

Ühistu ostus alustada renoveerimisega. Kui suures mahus ja mida renoveeritakse.

KONSTULTANDI VALIK

Tehnilised konsultandi valimine (Kredexi toetuse puhul vajalik). Tehniline konsultant aitab kogu protsessi läbi viia.

ENERGIAAUDIT

Üldjuhul on vaja teha energiaaudit, et saada täpselt teada mis on kulu. Vajalik sisend projekteerimise jaoks, näitab ära mis on probleemsed kohad.

PROJEKTEERIMISTINGUMUSED

Omavalitsusest (linnaosast) projekteerimistingimuste võtmine

EHITUSTEATIS

Ehitusteatise saamiseks on vaja koostada arhidektuurne eelprojekt. Teeb arhidekt.

ÜLEVAATUS

Eelprojekti ülevaatus omavalistuses, puuduste kõrvaldamine muutmine, kuni ehitusloa saamiseni.

ERIOSAD

Eelprojekti valmistamise ajal on vaja teha eriosade projekteerimine (küte, vent, vesi ja kanalisatsioon, elekter) vastavalt mida renoveeritakse põhiprojekti mahus.

HANGE

Hanke ettevalmistamine. Dokumentide ettevalmistamine.

LÄBIRÄÄKIMISED

Pakkumiste läbirääkimised.

EHITAJA VALIK

Ehitaja väljavalimine, lepingu sõlmimine.

JÄRELVALVE

Omaniku järelvalve hinnapakkumiste küsimine ja valik.

EHITUS

Ehitamisprotsessi ettevalmistamine ja alustamine.

KOOSOLEKUD

Ehituse koosolekute pidamine koos ehitaja, tellija ja omaniku järelevalvega.

VASTUVÕTT

Tööde vastuvõtmine, täitedokumentatsooni esitamine.

KOOLITUS

Seadmete kasutamise ja hooldamise koolitused.

KASUTUSLUBA

Kasutusoloa tatlemine omavalituselt (linnaosalt).

GARANTII

Vajadusel garantiitööd garantiiperioodi vältel.

Renoveerimine

Allikas: Kredex Korterelamutele väljastati ajavahemikul 2010–2014 rekonst-rueerimistoetust. Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaa-de rekonstrueerimistoetuse meetme mõjust ja ulatusest. Ülevaade korterelamutest 2011. aasta detsembri seisuga oli Eestis Statistikaameti and-metel 23 616 korterelamut, milledes asus 447 000 korterit eluruumide pinnaga 23 miljonit ruutmeetrit. Keskmise kor-teri suurus on...

Loe lisaks
Renoveerimine, Video

Allikas: ERR, Youtube

Loe lisaks
Fassaad, Küttesüsteem, Renoveerimine, Ventilatsioon

Allikas: TTÜ TTÜ inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Simo Ilomets kaitseb 28. juunil doktoritööd “Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildings in Estonia” (Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus). Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute tuleviku üle diskuteeritakse mitte ainult Eestis vaid ka naaberriikides. Viimased...

Loe lisaks
Küttesüsteem, Renoveerimine, Ventilatsioon

Allikas: Kredex Korterelamu renoveerimisel on ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine möödapääsmatu, sest ainult toimiv ventilatsioonisüsteem tagab siseõhu puhtuse. Kui välisseinte ja katuste soojustamine ning küttesüsteemide uuendamine on korterelamute renoveerimises levinud tegevused, siis ventilatsioonisüsteemi-de kaasajastamine on tihti jäänud taha-plaanile. See põhjustab elukeskkonna kvaliteedi osas probleeme. Külmema kliimaga maades, kuhu...

Loe lisaks

Mis seisus Sinu kortermaja on?

Parim viis teada saada on läbi teha renoveerimise esialgse hindamise küsimustik, mis võtab ainult 5 minutit Sinu aega aga
annab Sulle peagi ülevaate Sinu kortermaja hetkeolukorrast ning soovitusi kuidas renoveerimisega jätkamiseks.
Renoveerimise küsimustik